Algemene voorwaarden MijnDronePiloot

1. Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Algemene voorwaarden: deze algemene voorwaarden van MijnDronePiloot.

1.2 MijnDronePiloot: de rechtspersoon MijnDronePiloot VOF, gevestigd aan Westersingel 19A, 9718CA te Groningen. KvK nummer: 73253928

1.3 Website: de website www.mijndronepiloot.nl

1.4 Dienst: in contact brengen van Opdrachtgevers en Dronepiloten voor werkzaamheden op een, door MijnDronePiloot aangeboden, online platform: mijndronepiloot.nl.

1.5 Gebruiker: eenieder die gebruik maakt van de diensten van MijnDronePiloot via het online platform mijndronepiloot.nl, waaronder Opdrachtgevers en Dronepiloten.

1.6 Profielpagina: persoonlijke pagina van een Dronepiloot op het online platform mijndronepiloot.nl.

1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt respectievelijk opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een Dronepiloot met gebruikmaking van de diensten van MijnDronePiloot.

1.8 Dronepiloot: de gecertificeerde natuurlijke of rechtspersoon die zich door middel van het online platform van MijnDronePiloot beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een Opdrachtgever, respectievelijk zich inschrijft voor dan wel biedt op één of meer Opdrachten van een Opdrachtgever c.q. Opdrachtgevers.

1.9 Opdracht: een uitvraag met taakomschrijving op het online platform van MijnDronePiloot waarin een Opdrachtgever vraagt om bepaalde werkzaamheden door een gecertificeerde Dronepiloot.

1.10 Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Dronepiloot.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle rechtshandelingen tussen MijnDronePiloot en Gebruiker, ongeacht op welke wijze tot stand komen, ook wanneer een rechtshandelingen niet mochten leiden tot een overeenkomst.

2.2 MijnDronePiloot is te allen tijde gerechtigd deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen.

2.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail tussen MijnDronePiloot en Gebruiker overeengekomen.

2.4 Gebruiker wordt geacht voorafgaand aan een overeenkomst ingestemd te hebben met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden.

2.5 Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaart of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven.

2.6 Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten overeenkomst, dan geldt hetgeen in de overeenkomst is bepaald. MijnDronePiloot zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

3. Dienstverlening

3.1 MijnDronePiloot biedt op haar website een platform aan waarop Opdrachtgevers en Dronepiloten met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitvoeren van opdrachten op het gebied van bijvoorbeeld luchtfotografie. MijnDronePiloot heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een Gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins. MijnDronePiloot is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

3.2 MijnDronePiloot heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de opdrachten zelf, recensies, offertes, profielpagina, forumberichten is echter afkomstig van de Gebruikers. Deze Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. MijnDronePiloot draagt voor de inhoud van opdrachten, offertes, recensies etc. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen Gebruikers. Evenmin draagt MijnDronePiloot verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door Opdrachtgevers en Dronepiloten, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden.

3.3 MijnDronePiloot biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de website, voor zover het toepasselijke recht zulks toestaat, met uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden. Met name garandeert MijnDronePiloot niet:

 • dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, welke verstrekt is door Gebruikers,
 • dat de website ononderbroken werkt, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken,
 • dat derden niet de website en/of de systemen van MijnDronePiloot onrechtmatig zullen gebruiken.

3.4 MijnDronePiloot is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens MijnDronePiloot ontstaat.

3.5 Fouten op de website zijn te nimmer uitgesloten, echter probeert MijnDronePiloot deze zoveel mogelijk te beperken. Vergoeding van schade door foutieve vermeldingen op de website zijn dan ook niet te verhalen op MijnDronePiloot.

4. Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

4.1 De Gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot naam, adresgegevens, e-mail gegevens, certificaten die hij in het kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de Gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, het reageren op opdrachten, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.2 De Dronepiloot dient daarnaast in het bezit te zijn van de benodigde vergunningen (ROC-light of ROC certificaat, RPA-L etc.) en verzekeringen, waaronder tenminste een WA verzekering voor de drone en in persoon. Bij aanmelding dient de Dronepiloot te verklaren dat hij hierover beschikt, dat aan te tonen en aan de Nederlandse wet- en regelgeving voldoet om commercieel te mogen vliegen met een drone. De vereiste documenten dienen aangeleverd te worden zodat juiste certificering van de piloot, drone(s) en bedrijf dat dronediensten aanbiedt getoetst kan worden. Bij veranderingen dient de Dronepiloot dat aan te geven bij MijnDronePiloot en dat aan te tonen. De Dronepiloot is verantwoordelijk om MijnDronePiloot tijdig en juist op de hoogte te houden. Dit alles om de kwaliteit en de certificering te kunnen waarborgen.

4.3 Door het aanbieden van gegevens op de website, waaronder mede, maar niet beperkt tot, opdrachten, recensies, offertes, profielpagina, beeldmateriaal, forumberichten geeft de Gebruiker toestemming deze gegevens, waar dan ook, op de website te publiceren en dupliceren en garandeert tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn.

4.4 MijnDronePiloot behoudt zich het recht voor de door de Gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. MijnDronePiloot behoudt zich tevens het recht voor om opdrachten, recensies, offertes, forumberichten, beeldmateriaal en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de website, wanneer deze in strijd zijn met de wet en onrechtmatig jegens andere Gebruikers/derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de Gebruiker op schadevergoeding.

Met name onderstaande gegevens mogen in elk geval niet op de website worden geplaatst:

 • Materiaal dat in strijd is met enige wet- en regelgeving of deze algemene voorwaarden,
 • Materiaal dat verwijst naar het verrichten van illegale diensten of diensten die op enige wijze schade kunnen veroorzaken aan eigendom van anderen,
 • Materiaal waarmee inbreuk wordt gemaakt op intellectuele eigendomsrechten, privacy of waarmee andere rechten van MijnDronePiloot of Gebruikers/derden wordt geschonden,
 • Materiaal waarin op enige wijze verwezen wordt naar een andere dan wel concurrerende of vergelijkbare website,
 • Een opdracht, recensie of persoonlijk bericht met ten doeleinde het promoten van een onderneming,

4.5 Het gebruik van de (persoons)gegevens die door middel van de website door Gebruikers worden verkregen mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel. Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens, waaronder begrepen e-mailadressen, adresgegevens of andere contactgegevens, van Gebruikers te verzamelen voor welke reden dan ook.

4.6 Indien een Gebruiker in strijd handelt met het in artikel 4 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van EUR 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, onverminderd het recht van MijnDronePiloot om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de Gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen.

5. Totstandkoming van overeenkomst

5.1 Overeenkomsten kunnen schriftelijk of op elektronische wijze worden gesloten tussen Opdrachtgever en Dronepiloot. De Overeenkomst tussen beide partijen is bindend.

5.2 Overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Dronepiloot komt pas tot stand op het moment dat de Opdrachtgever dit uitdrukkelijk aan de Dronepiloot heeft bevestigd. MijnDronePiloot is bij overeenkomst tussen de Opdrachtgever en de Dronepiloot geen partij. Indien niet anders overeengekomen oefent MijnDronePiloot geen enkele controle uit op de geleverde kwaliteit en veiligheid van de opdrachten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van de Opdrachtgevers om werkzaamheden te laten verrichten en/of de bevoegdheid van Dronepiloten om die werkzaamheden uit te voeren. De Dronepiloot vrijwaart MijnDronePiloot jegens enige vordering van derden verband houdende met dergelijke zaken.

5.3 Dronepiloot verklaart de overeengekomen werkzaamheden uit te voeren in de zelfstandige uitoefening van zijn bedrijf.

5.4 Geen enkele Dronepiloot komt, door middel van een gesloten overeenkomst, direct in dienst bij MijnDronePiloot.

5.5 De Opdrachtgever zal de Dronepiloot de overeengekomen vergoeding betalen voor de geleverde diensten.

5.6 De Dronepiloot erkent dat enig intellectueel eigendom, verkregen en ontwikkeld tijdens werkzaamheden die vallen onder de overeenkomst, eigendom zijn en blijven van de Opdrachtgever. Dronepiloot erkent dat met zijn vergoeding het verlies van intellectuele eigendomsrechten wordt gecompenseerd.

6. Beëindiging of wijziging van overeenkomst

6.1 MijnDronePiloot is nadrukkelijk geen partij in de overeenkomsten, deze worden gesloten tussen de Opdrachtgevers en de Dronepiloten. Hiervan kan bij hoge uitzondering worden afgeweken als door MijnDronePiloot bemoeienis nodig is voor een hele specifieke opdracht.

6.2 De overeenkomst tussen Opdrachtgever en Dronepiloot kan per direct beëindigd worden in de volgende gevallen:

 • Bij wederzijds akkoord. Als een partij vraagt om de overeenkomst te beëindigen via de website en de andere partij reageert niet binnen 15 dagen van de notificatie, dan zal er vanuit worden gegaan dat de andere partij akkoord is,
 • Op elk moment wanneer een overeengekomen mijlpaal is behaald en de daarmee verbonden betaling is voldaan.

6.3 De Opdrachtgever kan de opdracht tot 5 werkdagen voor uitvoering kosteloos annuleren en/of wijzigen.

6.4 De Dronepiloot kan de opdracht tot 10 werkdagen voor uitvoering kosteloos annuleren en/of wijzigen.

6.5 Wanneer Opdrachtgever of Dronepiloot de opdracht binnen een kortere periode, dan de benoemde annuleringstermijn in artikel 6.2 of 6.3, wilt annuleren of wijzigen worden alle onkosten die een direct verband hebben met de desbetreffende opdracht in rekening gebracht bij de partij die de annulering/wijziging doorvoert, ongeacht de reden van annulering/wijziging m.u.v. onmacht. Daarnaast dient de partij welke een annulering doorvoert 20% van de oorspronkelijke offerte prijs aan wederpartij te betalen, ongeacht de reden van annulering m.u.v. onmacht.

6.6 Zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als na de beëindiging hiervan is het de Dronepiloot verboden derden, direct of indirect, te informeren over zaken aangaande de bedrijfsvoering van de Opdrachtgever.

6.6 Op alle overeenkomsten tussen zowel Dronepiloot en Opdrachtgever als MijnDronePiloot (indien van toepassing, zie artikel 6.1), is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

7. Geschillen

7.1 Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten tussen MijnDronePiloot, Gebruiker, Dronepiloot en Opdrachtgever is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. MijnDronePiloot is zelf geen partij in een geschil tussen Dronepiloot en Opdrachtgever. MijnDronePiloot is ook niet verplicht enige actie te ondernemen bij een geschil tussen partijen.

7.2 In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking.

8. Tarieven en betaling

8.1 Gebruikers kunnen verschillende abonnementen nemen met verschillende rechten op de site. Deze staan vermeld op de website van MijnDronePiloot. De abonnementsovereenkomst tussen MijnDronePiloot en Gebruiker wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, waarbij verlenging telkensper maand plaatsvindt. Het abonnement is maandelijks opzegbaar. Voor opzegging geldt een termijn van 2 weken voor het einde van de abonnementsperiode. Tenzij de Gebruiker de abonnementsovereenkomst tijdig opzegt, wordt deze stilzwijgend verlengd voor telkens 1 maand. –

8.2 Tenzij anders overeengekomen zullen door Gebruiker aan MijnDronePiloot gedane betalingen niet worden gerestitueerd bij tussentijdse beëindiging van een abonnement of dienst.

8.3 Tenzij anders is aangegeven, worden de door MijnDronePiloot vermelde prijzen en tarieven in Euro’s, exclusief BTW en eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd.

8.4 MijnDronePiloot behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven van haar diensten te wijzigen of te herzien.MijnDronePiloot zal dergelijke wijzigingen of herzieningen minstens 10 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen op de website plaatsen.

8.5 Betalingen aan MijnDronePiloot zullen per iDEAL, PayPal, creditcard of bankoverschrijving aan NL55 RABO 0349 8745 73 t.n.v. MijnDronePiloot voldaan worden.

8.6 Indien Gebruiker niet betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder verdere ingebrekestelling, vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan twee procent per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt.
Alle overige kosten ter invordering buiten rechte gemaakt nadat de betreffende betalingstermijn is verlopen, zoals kosten van deurwaarders, advocaten of incassokantoren, komen integraal ten laste van de Dronepiloot.

8.7 MijnDronePiloot kan niet garant staan voor de afgesproken betaling en betalingstermijn, als overeengekomen tussen Opdrachtgever en Dronepiloot, bij verzuim van de Opdrachtgever, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen met MijnDronePiloot.

9. Overmacht

9.1 In geval van overmacht kan MijnDronePiloot niet gehouden worden tot nakoming van enige verbintenis uit een overeenkomst.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid die buiten de wil en invloedssfeer van MijnDronePiloot ligt, welke de nakoming van een overeenkomst verhindert.

9.3 Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, ziekte van epidemiologische aard, technische storingen (al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen) waardoor de Website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop MijnDronePiloot feitelijk geen controle kan uitoefenen.

9.4 Bij het voordoen van een overmachtsituatie zal MijnDronePiloot haar Gebruikers informeren. Indien deze overmachtsituatie langer dan 30 dagen duurt, zijn Gebruikers gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn.

10. Aansprakelijkheid

10.1 MijnDronePiloot kan alleen aansprakelijk worden gesteld voor directe schade als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van MijnDronePiloot. Onder directe schade wordt verstaan de kosten die een Opdrachtgever of Dronepiloot heeft moeten maken om de tekortkoming van MijnDronePiloot te moeten herstellen. Enige andere vorm van schade valt buiten de aansprakelijkheid van MijnDronePiloot.

10.2 MijnDronePiloot is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van Gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de diensten tussen de Opdrachtgever en de Dronepiloot.

10.3 Tenzij anders is overeengekomen, is de aansprakelijkheid van MijnDronePiloot beperkt tot een bedrag van maximaal EUR 500,- per gebeurtenis (waarbij een reeks samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt gezien).

10.4 MijnDronePiloot is gevrijwaard van alle schade aan de zijde van Opdrachtgever of Dronepiloot, welke veroorzaakt zijn door derden, die al dan niet gebruik maken van de website of diensten van MijnDronePiloot.

11. Diversen

11.1 MijnDronePiloot verwerkt alle persoonsgegevens in overeenstemming met de wet bescherming persoonsgegevens en enkel ten doeleinde van de uitvoering van de dienstverlening. Op deze verwerking is het Privacybeleid van MijnDronePiloot van toepassing.

11.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan om de inhoud van de website, geheel of gedeeltelijk, zonder schriftelijke toestemming van MijnDronePiloot, aan een derde over te dragen, verspreiden, dupliceren of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken.

11.3 De Gebruiker garandeert dat de verstrekte gegevens op de website, zoals opdrachten, recensies of andere gegevens, geen inbreuk maken op enige vorm van recht van derden, zoals tenminste bedoeld het intellectuele eigendomsrecht. MijnDronePiloot kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke claims met betrekking tot verstrekte gegevens door Gebruikers op de website, welke inbreuk maken op de rechten van derden.

11.4 MijnDronePiloot behoudt zich het recht voor om een Gebruiker uit te sluiten van verder gebruik van de website of dienstverlening, zonder verplicht te zijn om openstaande vergoedingen terug te betalen, indien tenminste:

 • Gebruiker op enige wijze in strijd handelt met deze algemene voorwaarden;
 • Gebruiker inbreuk maakt op de, welke vorm dan ook, rechten van derden, zoals tenminste; bedoeld het intellectuele eigendomsrecht;
 • Gebruikersrecensies plaats onder zelf verstrekte of uitgevoerde opdracht op de website;
 • Gebruiker in strijd handelt met enige vorm van de Nederlandse wet- en regelgeving;

11.5 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.

11.6 MijnDronePiloot heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal Gebruikers hiervan kennis geven. Een wijziging gaat 7 dagen na kennisgeving van kracht. Gebruiker heeft het recht een overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de wijziging van kracht wordt indien de wijziging leidt tot een beperking van de rechten of uitbreiding van de plichten van de Gebruiker. Voor de kennisgeving als bedoeld in dit artikel is geen schriftelijk stuk vereist.

Einde.